របាយការណ៍សកម្មភាព

ពី:
ដល់:

ល.រ ចំណងជើង ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទ គោលបំណង សង្ខេបដំណើរការ បញ្ហាជាឧបសគ្គ សកម្មភាពបន្ត មតិយោបល់ វត្តមាន សកម្មភាព
1 ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់គណៈកម្មាធិការនៃបណ្តាញ (Ex-Com) ទន្លេបាសាក់/ចំការមន/ភ្នំពេញ 09-Mar-2023 ១. ពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្នភាពរបស់បណ្តាញ និ...

១. ជាដំបូងអ្នកសម្របសម្រួលបានបង្ហាញពីគ...

. មានស្ត្រីមួយចំនួនតូចគាត់លាក់មុខ PL...

១. ពង្រឹងបន្ថែមក្នុងការស៊ែរ និងការប្រ...

. អ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញបានសំណូមពរដល់ស...

6 នាក់
2 កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទីមួយ របស់ធីហ្វុនប៉ាមខេត្តបាត់ដំបង ភូមិអូតាគាំបី សង្កាត់ទូលតាឯក ក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង 25-Feb-2023 ដើម្បីបង្ហាញពីទិន្នន័យនៃការប្រមូលពត៌មានត...

 - ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស្រី វន&nb...

-លិងមួយចំនួនគឺពិបាកក្នុងការចុចចូលឆ្លើ...

ព្យាយាមចុះជួបផ្ទាល់ហើយពន្យល់ឲ្យគាត់យល...

សុំសម្រួលលិងសាថ្មីល់លិងចាស់ឲ្យងាយស្រួ...

0 នាក់