សមិទ្ធផលនៃសូចនាករគម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធសហគមន៍ ( - )

ពី:
ដល់:

លេខ សូចនាករ លទ្ធផល
1 ចំនួនតំណាងសហគមន៍នៃវេទិកាហ្វុនប៉ាម(ថ្នាក់ជាតិ)
# of FoNPAMs representatives (National level)
11
2 ចំនួនតំណាងសហគមន៍នៃវេទិកាឌីហ្វុនប៉ាម(ថ្នាក់ជាតិខេត្ត)
# of DFoNPAMs representatives (Sub-National level)
39
3 ចំនួនខេត្តគ្រប់ដណ្តាប់វេទិការឌីហ្វុនប៉ាម
# of coverage provinces of DFoNPAMs
10
4 ចំនួនប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់គណៈកម្មាធិការនៃបណ្តាញ
# of Quarterly meeting of Networks (Ex-Com)
3
4.1 ចំនួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការដែលបានចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មាធិកានៃបណ្តាញ
# of national network representative attended quarterly Ex-Com meeting
10
5 ចំនួនប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់សមាជិកនៃវេទិការឌីហ្វុនប៉ាម
# of Quarterly DFoNPAMs meeting (Q-D-M)
1
5.1 ចំនួនតំណាងឌីហ្វុនប៉ាមជា PLHIV ដែលបានចូលរួមប្រជុំប្រចាំត្រីមាសឌីហ្វុនប៉ាម
# of DFoNPAMs-PLHIV attended Q-DFoNPAMs Meeting
0
5.2 ចំនួនតំណាងឌីហ្វុនប៉ាមជា MSM ដែលបានចូលរួមប្រជុំប្រចាំត្រីមាសឌីហ្វុនប៉ាម
# of DFoNPAMs-PLHIV attended Q-DFoNPAMs Meeting
0
5.3 ចំនួនតំណាងឌីហ្វុនប៉ាមជា TG ដែលបានចូលរួមប្រជុំប្រចាំត្រីមាសឌីហ្វុនប៉ាម
# of DFoNPAMs-PLHIV attended Q-DFoNPAMs Meeting
0
5.4 ចំនួនតំណាងឌីហ្វុនប៉ាមជា EW ដែលបានចូលរួមប្រជុំប្រចាំត្រីមាសឌីហ្វុនប៉ាម
# of DFoNPAMs-PLHIV attended Q-DFoNPAMs Meeting
0
5.5 ចំនួនតំណាងឌីហ្វុនប៉ាមជា PWID/PWUD ដែលបានចូលរួមប្រជុំប្រចាំត្រីមាសឌីហ្វុនប៉ាម
# of DFoNPAMs-PLHIV attended Q-DFoNPAMs Meeting
0
6 ចំនួនសរុបនៃកិច្ចប្រជុំ/សិក្ខាសាលាដែលតំណាងហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាមបានចូលរួម
# of Meeting/Workshop attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
92
6.1 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសបង្ការ និងតេស្តឈាម (Prevention TWG)
# of meeting on prevention TWG which attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
1
6.2 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសថែទាំ ព្យាបាល (C&T TWG)
# of meeting on C&T TWG which attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
0
6.3 ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល NAA (NAA-TAB)
# of meeting on TAB of NAA which attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
0
6.4 ប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស MSM, TB, EW (KPs TWG)
# of meeting on KPs TWG which attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
1
6.5 ប្រជុំគណៈកម្មាធិការអេដស៍ខេត្ត (PAC)
# of meeting on PAC which attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
0
6.6 ប្រជុំការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរសុខាភិបាល (Pro_TWGH)
# of meeting on Pro-TWGH which attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
24
6.7 ប្រជុំ B-IACM
# of meeting on B-IACM which attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
1
6.8 ប្រជុំ GoC
# of meeting on GoC which attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
7
6.9 ប្រជុំឃុំ/សង្កាត់
# of meeting on CC which attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
1
6.10 កិច្ចប្រជុំ ឬ សិក្ខាសាលផ្សេងៗទៀត
# of other meetings which attended by FoNPAMs/DFoNPAMs
37
7 ចំនួនកិច្ចប្រជុំអ្នកទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិដែលបានគាំទ្រដោយវេទិកាឌីហ្វុនប៉ាម (VHSG)
# of VHSG meeting supported
0
8 ចំនួនកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាពដែលបានគាំទ្រដោយវេទិកាឌីហ្វុនប៉ាម (HCMC)
# of HCMC meeting supported
0
9 ចំនួនកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសគណៈកម្មាធិការអេដស៍ខេត្តដែលបានគាំទ្រដោយវេទិកាឌីហ្វុនប៉ាម (PAC)
# of PAC meeting supported
0
10 ចំនួនយុទ្ធនាការសហគមន៍ផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ PLHIV និងKPs (Social Forum)
# of social protection forum organized
5
10.1 ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុប នៃយុទ្ធនាការសហគមន៍ផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ PLHIV និងKPs (Social Forum) 1
10.2 ចំនួនអ្នកចូលរួមជាស្រ្តី នៃយុទ្ធនាការសហគមន៍ផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ PLHIV និងKPs (Social Forum) 1
10.3 ចំនួនPLHIV ដែលបានចូលរួម និងទទួលព័ត៌មានអំពីកិច្ចគាំពារសង្គម
# of PLHIV attended and received social protection information
0
10.4 ចំនួនMSM ដែលបានចូលរួម និងទទួលព័ត៌មានអំពីកិច្ចគាំពារសង្គម
# of MSM attended and received social protection information
0
10.5 ចំនួនTG ដែលបានចូលរួម និងទទួលព័ត៌មានអំពីកិច្ចគាំពារសង្គម
# of TG attended and received social protection information
0
10.6 ចំនួនEW ដែលបានចូលរួម និងទទួលព័ត៌មានអំពីកិច្ចគាំពារសង្គម
# of EW attended and received social protection information
1
10.7 ចំនួនPWID/PWUD ដែលបានចូលរួម និងទទួលព័ត៌មានអំពីកិច្ចគាំពារសង្គម
# of PWID/PWUD attended and received social protection information
0
11 ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់សមាជិក និង សហគមន៍ (PLHIV & KPs)
# of training course to member and community (PLHIV & KPs)
0
11.1 ចំនួនសរុបនៃសមាជិក និងសហគមន៍ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល
Total number of community member have trained
0
11.2 ចំនួនអ្នកចូលរួមជាស្រ្តី នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់សមាជិក និង សហគមន៍ (PLHIV & KPs) 0
11.3 ចំនួនសហគមន៍ PLHIV ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល
# of PLHIV who have trained
0
11.4 ចំនួនសហគមន៍ MSM ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល
# of MSM who have trained
0
11.5 ចំនួនសហគមន៍ TG ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល
# of TG who have trained
0
11.6 ចំនួនសហគមន៍ EW ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល
# of EW who have trained
0
11.7 ចំនួនសហគមន៍ PWID/PWUD ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល
# of PWID/PWUD who have trained
0
12 ចំនួនវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង ពិភាក្សាលើលទ្ធផល CLM ដែលបានរៀបចំ
# of community forum on CLM result organized
0
12.1 ចំនួនសរុបនៃសមាជិក និងសហគមន៍ដែលបានចូលរួមវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង ពិភាក្សាលើលទ្ធផល CLM
Total number of community member who attended in community forum on CLM
0
12.2 ចំនួនអ្នកចូលរួមជាស្រ្តី នៃវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង ពិភាក្សាលើលទ្ធផល CLM ដែលបានរៀបចំ 0
12.3 ចំនួនសហគមន៍ PLHIV ដែលបានចូលរួមវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង ពិភាក្សាលើលទ្ធផល CLM
# of PLHIV who attended in community forum on CLM
0
12.4 ចំនួនសហគមន៍ MSM ដែលបានចូលរួមវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង ពិភាក្សាលើលទ្ធផល CLM
# of MSM who attended in community forum on CLM
0
12.5 ចំនួនសហគមន៍ TG ដែលបានចូលរួមវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង ពិភាក្សាលើលទ្ធផល CLM
# of TG who attended in community forum on CLM
0
12.6 ចំនួនសហគមន៍ EW ដែលបានចូលរួមវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង ពិភាក្សាលើលទ្ធផល CLM
# of EW who attended in community forum on CLM
0
12.7 ចំនួនសហគមន៍ PWID/PWUD ដែលបានចូលរួមវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង ពិភាក្សាលើលទ្ធផល CLM
# of PWID/PWUD who attended in community forum on CLM
0
12.8 ចំនួនអាជ្ញាធរ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង ពិភាក្សាលើលទ្ធផល CLM
# of authorities and stakeholders who attended in community forum on CLM
0
13 ចំនួនកិច្ចគាំទ្រ/សម្របសម្រួលដល់សហគមន៍ដោយតំណាងហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម
# of supporting and coordination work by FoNPAMs and DFoNPAMs
14
14 ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពតំណាងហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម
# of training or capacity building course organized
0
14.1 ចំនួនសរុបតំណាងហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាមដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព
Total number of FoNPAMs and DFoNPAMs representative who have trained
0
14.2 ចំនួនអ្នកចូលរួមជាស្រ្តី នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពតំណាងហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម 0
14.3 ចំនួនតំណាងហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម (PLHIV) ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព
# of FoNPAMs and DFoNPAMs representative of PLHIV who have trained
0
14.4 ចំនួនតំណាងហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម (MSM) ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព
# of FoNPAMs and DFoNPAMs representative of MSM who have trained
0
14.5 ចំនួនតំណាងហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម (TG) ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព
# of FoNPAMs and DFoNPAMs representative of TG who have trained
0
14.6 ចំនួនតំណាងហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម (EW) ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព
# of FoNPAMs and DFoNPAMs representative of EW who have trained
0
14.7 ចំនួនតំណាងហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម (PWID/PWUD) ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព
# of FoNPAMs and DFoNPAMs representative of PWID/PWUD who have trained
0
15 ចំនួនកិច្ចប្រជុំជាយន្តការសម្របសម្រួលប្រចាំឆមាសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ
# of semester stakeholder meeting organized
0
15.1 ចំនួនសរុបនៃអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាយន្តការសម្របសម្រួលប្រចាំឆមាសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ
Total number of participant in the semester stakeholder meeting
0
15.2 ចំនួនអ្នកចូលរួមជាស្រ្តី នៃកិច្ចប្រជុំជាយន្តការសម្របសម្រួលប្រចាំឆមាសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ 0
16 ចំនួនកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម
# of quarterly FoNPAMs and DFoNPAMs meeting organized
2
16.1 ចំនួនសរុបនៃអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម
Total number of participants in the quarterly FoNPAMs and DFoNPAMs meeting
0
16.2 ចំនួនអ្នកចូលរួមជាស្រ្តី នៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម 0
17 ចំនួនកិច្ចប្រជុំ ឬសិក្ខាសាលាផ្សេងដែលបានរៀបចំ
# of other meetings/workshops organized
7
17.1 ចំនួនសរុបនៃអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ឬសិក្ខាសាលាផ្សេងដែលបានរៀបចំ
Total number of participants in other meetings/workshops organized
0
17.2 ចំនួនអ្នកចូលរួមជាស្រ្តី នៃកិច្ចប្រជុំ ឬសិក្ខាសាលាផ្សេងដែលបានរៀបចំ 0