បញ្ជីទំនាក់ទំនង


ល.រ តំណាង ទីកន្លែង ក្រុម ឈ្មោះ ភេទ ទូរស័ព្ទ
1 បុរសស្រឡាញ់បុរស(MSM) កំពង់ចាម អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម ហេង មាន ប្រុស
2 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) កំពង់ឆ្នាំង តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម អ៊ុំ ខឿន ស្រី
3 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) កំពង់ធំ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម សំណាង ម៉ាសា ស្រី
4 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) កំពត តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ដួង កែវ ប្រុស 092 22 42 93
5 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) កំពត តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ភន ចន្ទ្រា ស្រី 098626480
6 បុរសស្រឡាញ់បុរស(MSM) កំពត អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម ណៃ ចាន់ធឿន ប្រុស 016 302 222
7 អ្នកបំឡែងភេទ/ស្រីស្រស់(TG) កំពត តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ហាប់ ស្មាអែល ប្រុស 0882480659
8 អ្នកប្រើប្រាស់ ឬចាក់សារធាតុញៀន(PWID/PWUD) កំពត តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ណុះ ស្សីនី ប្រុស 0889663543
9 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) កោះកុង អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម ជា សុវណ្ណាលីន ស្រី
10 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) តាកែវ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ចាន់ សុខឡាង ស្រី
11 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) បន្ទាយមានជ័យ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម សារ៉េត សុកាន់ថៃ ប្រុស 0974240696
12 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) បន្ទាយមានជ័យ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម សុច សុខា ស្រី 096 219 4675
13 បុរសស្រឡាញ់បុរស(MSM) បន្ទាយមានជ័យ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម រ៉ាន់ ដានីញែល ប្រុស 067 776 798
14 អ្នកបំឡែងភេទ/ស្រីស្រស់(TG) បន្ទាយមានជ័យ អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម កៅ សារិទ្ធ ប្រុស 010 23 58 29
15 អ្នកប្រើប្រាស់ ឬចាក់សារធាតុញៀន(PWID/PWUD) បន្ទាយមានជ័យ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម រួន សុផៃ ប្រុស 0888874057
16 បណ្តាញស្ត្រីធ្វើការនៅគ្រឹះសា្ថនកម្សាន្ត បន្ទាយមានជ័យ គណៈកម្មាធិកាប្រតិបត្តិ អ៊ុន វន្នី ស្រី 096 976 5484
17 បណ្តាញអ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន បន្ទាយមានជ័យ គណៈកម្មាធិកាប្រតិបត្តិ ព្រឿន សាវុន ប្រុស 089 90 48 72
18 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) បាត់ដំបង តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម នៅ សារ៉េត ប្រុស 068 266 263
19 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) បាត់ដំបង អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម វន ណាវី ស្រី 012 22 85 87
20 បុរសស្រឡាញ់បុរស(MSM) បាត់ដំបង តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ឈន ស៊ីថៃ ប្រុស 081 96 96 42
21 អ្នកបំឡែងភេទ/ស្រីស្រស់(TG) បាត់ដំបង តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម សុខ វិសិទ្ធ ស្រី 098 78 16 16
22 អ្នកប្រើប្រាស់ ឬចាក់សារធាតុញៀន(PWID/PWUD) បាត់ដំបង តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ខឹម កុសល ប្រុស 096 735 3167
23 បណ្តាញចតុមុខ ព្រះសីហនុ គណៈកម្មាធិកាប្រតិបត្តិ ឈុន មុនី ស្រី O16 625 240
24 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) ព្រះសីហនុ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម រដ្ឋា ស្រីពេជ្រ ស្រី 0966966181
25 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) ព្រះសីហនុ អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម យ៉េង ចាន់ណា ស្រី 078 78 73 21
26 បុរសស្រឡាញ់បុរស(MSM) ព្រះសីហនុ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ថា មករា ប្រុស 086 70 51 03
27 អ្នកបំឡែងភេទ/ស្រីស្រស់(TG) ព្រះសីហនុ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ហ៊ី ចាន់ធឿន ប្រុស 093 353 239
28 អ្នកប្រើប្រាស់ ឬចាក់សារធាតុញៀន(PWID/PWUD) ព្រះសីហនុ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ឃួន សុខា ប្រុស 098 993 971
29 អ្នកប្រើប្រាស់ ឬចាក់សារធាតុញៀន(PWID/PWUD) ភ្នំពេញ តំណាងហ្វុនប៉ាម អ៊ុក ថា ប្រុស 010 91 37 02
30 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) ភ្នំពេញ តំណាងហ្វុនប៉ាម សឿម សុផល ប្រុស 092 466 538
31 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) ភ្នំពេញ តំណាងហ្វុនប៉ាម អ៊ុក សុម៉ាល័យ ស្រី 096 368 1681
32 បុរសស្រឡាញ់បុរស(MSM) ភ្នំពេញ តំណាងហ្វុនប៉ាម គង់ ប៊ុនថន​ ប្រុស O92 445 186
33 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) ភ្នំពេញ តំណាងហ្វុនប៉ាម ស៊ន សុធារិទ្ធ ប្រុស 076 999 9839
34 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) ភ្នំពេញ តំណាងហ្វុនប៉ាម សុខ លីនដា ស្រី 096 537 9125
35 អ្នកប្រើប្រាស់ ឬចាក់សារធាតុញៀន(PWID/PWUD) ភ្នំពេញ តំណាងហ្វុនប៉ាម តាំង ភឿគ ប្រុស 085 565 551
36 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) ភ្នំពេញ តំណាងហ្វុនប៉ាម ហាន សៀងហ៊ន ស្រី 017 847 356
37 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) ភ្នំពេញ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម យោគ ផា ប្រុស 015 595 723
38 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) ភ្នំពេញ អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម នៅ ដាណេ ស្រី 096 277 8227
39 បុរសស្រឡាញ់បុរស(MSM) ភ្នំពេញ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ជា សុខឡេង ប្រុស 070 929 793
40 អ្នកបំឡែងភេទ/ស្រីស្រស់(TG) ភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិកាប្រតិបត្តិ ម៉ាត់ តើតមុីស៊ី ប្រុស 066500588
41 អ្នកប្រើប្រាស់ ឬចាក់សារធាតុញៀន(PWID/PWUD) ភ្នំពេញ តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ទិត្យ វណ្ណី ស្រី 096 999 3011
42 បណ្តាញស្ត្រីធ្វើការនៅគ្រឹះសា្ថនកម្សាន្ត ភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិកាប្រតិបត្តិ សូ ម៉ាយូណង ស្រី 087 399 597
43 បណ្តាញចតុមុខ ភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិកាប្រតិបត្តិ ដួង វ៉ាន់ថា ប្រុស 012442065
44 បណ្តាញអ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិកាប្រតិបត្តិ រ័ត្ន សំអាត ស្រី 016 37 43 56
45 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) ភ្នំពេញ តំណាងហ្វុនប៉ាម ឡេង ម៉ាឡា ស្រី 0882231464
46 អ្នកបំឡែងភេទ/ស្រីស្រស់(TG) ភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិកាប្រតិបត្តិ សុទ្ធពៅ សំណាង ប្រុស
47 បណ្តាញអ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិកាប្រតិបត្តិ សុខ លីន​ដា ស្រី
48 តំណាងរបេង សៀមរាប តំណាងហ្វុនប៉ាម ញឹក កង ស្រី 078 767 038
49 បុរសស្រឡាញ់បុរស(MSM) សៀមរាប តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម វ៉ាន់ ប៉ូយ ប្រុស 061 991 723
50 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) សៀមរាប អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម ប៉ាត់ ម៉ារីយ៉ា ស្រី 010​ 707 ​696
51 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) សៀមរាប តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម សុខ វណ្ណា ស្រី 087 852 746
52 អ្នកបំឡែងភេទ/ស្រីស្រស់(TG) សៀមរាប តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ឈឿយ ប៊ុនឆេន ប្រុស 085810745
53 អ្នកប្រើប្រាស់ ឬចាក់សារធាតុញៀន(PWID/PWUD) សៀមរាប តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ម៉ាន់ សាម៉ី ប្រុស 098 810 444
54 តំណាងគ្រុនចាញ់ ស្ទឹងត្រែង តំណាងហ្វុនប៉ាម ចាន់ សុភ័ណ្ឌ ប្រុស 097 6806 510
55 អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍(PLHIV) ស្វាយរៀង អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម អ៊ុំ ប៉ក់ ប្រុស 089 707 832
56 អ្នកបំឡែងភេទ/ស្រីស្រស់(TG) ស្វាយរៀង តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ចាន់ ក្ល័រ ប្រុស 070806360
57 ស្រ្តីធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសេវាកម្សាន្ត​(EW) ស្វាយរៀង តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ប៊ុត សារ៉ន ស្រី 081 994 477
58 បុរសស្រឡាញ់បុរស(MSM) ស្វាយរៀង តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម ប៉ាង គីមសាន ស្រី 096 751 6723
59 អ្នកប្រើប្រាស់ ឬចាក់សារធាតុញៀន(PWID/PWUD) ស្វាយរៀង តំណាងឌីហ្វុនប៉ាម គង់ សារ៉ែន ប្រុស 096 978 7788