ព័ត៌មានលម្អិត

កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទីមួយ របស់ធីហ្វុនប៉ាមខេត្តបាត់ដំបង
ភូមិអូតាគាំបី សង្កាត់ទូលតាឯក ក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង
25-Feb-2023
ដើម្បីបង្ហាញពីទិន្នន័យនៃការប្រមូលពត៌មានត្រឡប់និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលជូបប្រទះរួមគ្នានិងធ្វើផែនការណ៍បន្ត

 - ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស្រី វន  ណាវី ប្រធានក្រុមបានធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍និងណែនាំខ្លួន  ព្រមទាំងបង្ហាញពីគោលបំណងនៃ របៀបវារះសម្រាប់ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី១

-  ប្រធានក្រុមបានបង្ហាញពីការមើលទិន្នន័យដែលបានប្រមូលពត៌មានត្រឡប់មកវិញ និងអោយគាត់អនុវត្តន៍ក្នុងការចូលរួមមើលទិន្នន័យទៅតាមក្រុមនិមួយៗលើកមកពិភាក្សាគ្នា ដើម្បីធ្វើអោយទិន្នន័យទាំងនោះអោយមានភាពច្បាស់លាស់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងធ្វើការកែរលំអរសកម្មភាពទៅមុខទៀតពី  CLM  ឲ្យកាន់តែប្រសើឡើងនិងមានគុណភាពពីការចូលរួមរបស់ KPs .PLHIV ឲ្យកាន់តែល្អនិងបានច្រើនជាងមុនទៀត។

 - ក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាបានរៀនចំផែនការណ៍សំរាប់ត្រីមាសខាងមុខឬក៍សកម្មភាពបន្តរជាច្រើនទៅមុខទៀត

  ១/ ត្រូវតែព្យាយាមចុះជួបក្រុមគោលដៅដើម្បីបង្រៀនក្រុមគោលដៅផ្ទាល់ពីការចុចលិងនិងស៊ែលិងបន្ត

  ២/បង្កើត Telegram ដល់ពួកគាត់ជាKPs .PLHIV (ដែលមិនមានTelegram)

  ៣/ពង្រឹងសមាជិកបន្ថែមឲ្យបានច្រើនជាងមុន

  ៤/បង្កើតគ្រុបTelegram ឬឆាត  facebook របស់ KPs .PLHIV

 

-លិងមួយចំនួនគឺពិបាកក្នុងការចុចចូលឆ្លើយនិងសំនួរ

-ទូរស័ព្ទKPs .PLHIVមួយចំនួនពិបាកចិចចូលណាស់

-ក្រុមគោលដៅមួយចំនួនមិនមានទូរស័ព្ទ

-ក្រុមគោលដៅមួយចំនួនមិនចេះអក្សរ

-ក្រុមគោលដៅខ្លះមិនមានពេលពេលចុចលើលិងទេ      

ព្យាយាមចុះជួបផ្ទាល់ហើយពន្យល់ឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ពីការចុចលើលិងបន្ត

បង្កើតTelegram និងពន្យល់ចុចលើលិងតាមTelegram

ពង្រឹងសមាជិកក្រុមបន្ថែមឲ្យបានច្រើនដងជាងមុន

បង្កើតគ្រុបTelegram ឬឆាត  facebook

សុំសម្រួលលិងសាថ្មីល់លិងចាស់ឲ្យងាយស្រួលជាងមុនបន្ទិច សូមឲ្យមានចំណុចផ្សេងៗ  ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតចូលមើលឬឆ្លើយលើលិងទាក់ទងនិងកំរងសំនួរ។

វន ណាវី


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ