ព័ត៌មានលម្អិត

កិច្ចប្រជុំវិសមញ្ញលើទី១១របស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្វាយប៉ោ
សាលាសង្កាត់ស្វាយប៉ោ ខេត្ត /ក្រុងបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង
25-May-2023
បង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំខែមេសារបស់សង្កាត់ស្វាយប៉ោនិង ទំនាស់ផ្សេងៗនៅក្នុងសង្កាត់ព្រមទាំងអនាម័យភូមិ

ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចៅសង្កាត់  ហ៊ឹម សុខវណ្ណារត័្ន បានធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកចូលរួមនិងបង្ហាញរបៀបវារះ នៃកិច្ចប្រជុំ។

ក្រុមប្រឹក្សាបានធ្វើការពិនិត្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មើលរបាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភានិងព្រមទាំងអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ទាំង១១រូបើកដៃអនុម័ត។

 មេភូនិទាំង៤ភូមិបានរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនិងបង្ហាញព្រមទាំងដំណោះស្រាយនៅក្នុងនិមួយៗផ្សេងៗគ្នាពីការអនាម័យនៅក្នុងភូមិទាំង៤  យឺតយ៉ាវដោយក្រុមហុនស៊ុនទ្រីដឹកសំរាមមិនមក។

ប្រធានក្រុមឌីហ្វុនប៉ាមបានធ្វើការបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់សវេទិការឌីហ្វុនប៉ាមព្រទាំងឌំណើការរបស់ CLMដល់អ្នកចូលរួមចំនួន៤០នាក់បានដឹងពីពត៌មាននិងសកម្មភាពរបស់ឌីហ្វុនប៉ាមនៅខេត្តបាត់ដំបង

ក្រុមគោលដៅមិនសូវមានទូរសព័្ទល្អៗប្រើ(បើមានគាត់ថាគ្មានពេល)

ក្រុមគោលដៅមិនមានទូរសព័្ទប្រើ

ក្រុមគោលដៅមិនសូវចេះចុចចូលក្នុងលិងឬស្គែនQRឡើយ

 សុំអោយតំណាងក្រុមនិនួយៗចុះជួបហើយជួយបង្រៀនដល់គាត់  ហើយសួរគាត់មានបង្កើត  Telegram/facebookហើយជួយបង្រៀនគាត់អោយចេះចូលលិង  QR  បើគាត់អត់មានទូសព័្ទយកទូសព័ខ្លួនឯងអោយគាត់ឆ្លើយ

សូមក្រុមកាងារជួយធ្វើកម្មភាពដែលដាក់អោយធ្វើបានច្រើនលើសពីការកំណត់

វន ណាវី


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ