ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់ឌីហ្វុនប៉ាមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង
ក្លីនិកសុខភាពគ្រួសារនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យបង្អែកបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង
10-Jul-2023
បង្ហាញពីផែនការណ៍និងពត៌មានពី CLM សំរាប់ការអនុវត្តន៍ផ្លាល់ដល់ក្រុមគោលដៅជាKPs/PLHIVដល់សហគមន៍

   ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោមនាយកប្រតិបត្តិ របស់អង្ការ  HACC (លោក  ទឹម  វរ៉ា)បានធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍ដល់អ្នកចូលរួមដោយមានការសំណេះសំណាលពីការអនុវត្តន៍CLMដល់សហគមន៍។

   លោកស្រី  វន  ណាវី បានបង្ហាញពីគោលបំណងនិងរបៀបវារះប្រជុំ

   តំណាងក្រុមនិមួយៗបានបង្ហាញពីការអនុវត្តន៍CLMដែលបានធ្វើកន្លងមក  ការចុះជួបផ្ទាល់និងការស៊ែរតាមអនឡាញ  សហការជាមួយអង្គការដៃគូរ  ដើម្បីអោយCLMបានដល់ក្រុមគោលដៅបានចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ពតឿមានត្រឡប់វិញ។

  លោកឃុន  រតនា  បានបង្ហាញផែនការណ៍ដែលបានរៀបចំក្នុងការអនុវត្តន៍CLMអោយដល់គោលដៅដោយផ្អែកលើសកម្មភាពអនុវត្តន៍ផ្ទាល់និងស៊ែតាមអនឡាញដោយផ្អែកលើលីងមួយសមាជិកក្រុមអាចចុះបាន៥ដងមួយដងទទួលបានថ្លៃធ្វើដំណើរ  8$  រហូតដល់គ្រប់លិងទាំង៧ដែលបានបោះដូចជា៖

                ១/លិងបង្ការនិងតេស្ត

                 ២/សេវា  ប្រឹព

                ៣/ថែទាំនិងគាំទ្រ

                ៤/កិច្ចគាំពារសង្គម

                ៥/ការមាក់ងាយនិងការរើសអើង

                ៦/សិទ្ធនិងអំពើហឹង្សា  GBV

                ៧/កាមរោគ   STI

     ១/ក្រុមគោលដៅកាត់មិនសូវមានទូរស័ព្ទទំនើបប្រើ  ហើយខ្លះមិនមានទូរស័ព្ទប្រើ 

     ២/គាត់មិនមានទូរស័ព្ទប្រើ 

     ៣/គាត់មិនចេះចូលក្នុងលិង  ឬស្គែន QR  COODឡើយ

  រៀបចំផែនការពង្រឹងអោយសមាជិកក្រុមចុះជួបក្រុមគោលដៅ  និងស៊ែលិងងោយដល់ក្រុមគោលដៅ  ហើយដល់ផែនការដែលដាក់អោយធ្វើ។

សូមដល់សមាជីកក្រុមទាំង៥ក្រុមមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាអោយគាត់ធ្វើការចុះជួបក្រុមគោលដៅនិងស៊ែលិងអោយបានច្រើនដល់គោលដៅតាមផែនការ។

វន ណាវី


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ