ព័ត៌មានលម្អិត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីការថែទាំព្យាបាលមេរោគអេដស៍
មន្ទីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង
31-Aug-2023
ដើម្បីបង្កែនចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីការថែទាំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍/ជម្ងឺអេដស៍ ជម្ងឺកាមរោគនៅសេវាសុខាភិបាលសាធារណះគាំទ្រនៅក្នុងសហកមន៍សម្រាប់ក្រុងបាត់ដំបង
វន ណាវី


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ