ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រជុំGOC
មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង
14-Aug-2023
ដើម្បីតាមដានការអនុវត្តន៍និងគ្រប់គ្រងករណីសក្មមជម្ងឺអេដស៍ថ្មីពង្រឹងនៅយន្តការគ្រប់គ្រងសេវាមួយនិងចែករំលែកពត៌មានទៅវិញទៅមក

   -លោកអនុប្រធានមន្ទីបានធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍និងបើកអង្គប្រជុំ

   -របាយការណ៍របស់ស្រុកប្រតិបត្ថសង្កែពត៌មានខែមុននិងករណីថ្មីក្នុងខែដល់អង្គប្រជុំ

បង្ហាញដោយអង្គការ CRSរបាយការណ៍ពីាកម្មភាពខែមុននិងក្នុងខែរកករណីសល់ពីខែមុនមកទទួលសេវាវិញចំនួន២៩នាក់  ហើយអ្នកដែលមិនទាន់រកឃើញរៀបចំផែនការចុះតាមបន្តទៀត នៅខែបន្ទាប់ ។

នៅពេលចុះរកឈ្មោះ  ជូនកាល មេភូមិមិនស្គាល់ដោយសាគាត់ជាជនសំណាក់ស្រុកទៅរកស៊ីក្រៅខេត្ត ខ្លះទៅក្រៅប្រទេសទៀតដូច្ឆេះហើយបានជាពិបាកតាមរក។

ព្យាយាមរៀបផែនការបន្តជួយស្វែងរកសាច់ញាត្តិដើម្បីជូនដំណឹងអោយគាត់បានមកទទួលសេវាថ្នាំវិញ អោយគាត់មានសុខភាពល្អ។

សុំអោយអង្គការដៃគូរជួយសហការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអោយគាត់មកទទួលសេវាថ្នាំពន្យាជីវិតវិញ

វន ណាវី


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ