ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រជុំGOC
មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តខេត្តបាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង
06-Jul-2023
ដើម្បីតាមដានការអនុវត្តន៍និងគ្រប់គ្រងករណីសក្មមជម្ងឺអេដស៍ថ្មីពង្រឹងនៅយន្តការគ្រប់គ្រងសេវាមួយនិងចែករំលែកពត៌មានទៅវិញទៅមក

  ជាកិច្ចចាប់បានធ្វើការស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងបង្ហាញពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំធំៗមាន៤ដែលមានរបៀបវារះខាងក្រោម។

  ១/តាមដានការអុវត្តន៍និងគ្រប់គ្រងករណីសកម្មពីជម្ងឺអេដស៍ ឈានទៅរកដៃគូរដើម្បីផ្ដល់សេវាបានទាន់ពេលវេលា។

 ២/ពង្រឹងនៅយន្តការគ្រប់គ្រងេពីសេវាមួយធានាថាករណីថ្មីបានទទួលសេវាថែទាំព្យាបាលនិងករណីខកណាត់ក្នុងខែ។

  ៣/ចែករំលែកពត៌មានដល់ក្រុមការងារអោយមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការកត្រាពត៌មានអ្នកជម្ងឺបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។

  ៤/កិច្ចពិក្សាលើករណីខកណាត់ខែមុនក្នុងការតាមទទួលសេវាថែទាំព្យាបាលវិញ

      អង្គការ CRS បានបង្ហាញពីករណីខកណាត់កន្លងមកមាន៥៦៧នាក់តាមមកទទួលសេវាវិញបានចំនួន៥១៧នាក់ត្រឡប់មកយកការព្យាបាលថែទាំវិញ នៅប្រមាណអង្គការ CRS ព្យាយាមតាមនៅខែបន្ទាប់មកទៀត។

 អង្គការ CRSបានលើកមកបកស្រាយពីបញ្ហាអ្នកជម្ងឺខ្លះគាត់មិនបាននៅទៅរកស៊ីសំណាក់ស្រុក វាពិបាកក្នុងការតាមរកណាស់  ។

លោកប្រធានអង្គប្រជុំសុំអោយព្យាយាមបន្តដើម្បីអោយគាត់មកទទួលសេវាវិញ ត្រូវស្វែងរករហូតទាលតែឃើញគាត់មកទទួលសេវាវិញ បើគាត់ស្លាប់អោយដឹង។

 លោកប្រធានសណូមពរ គ្រប់អង្គការដែលធ្វើការក្នុងកម្មវិធីអេដស៍ជួយគ្នារុករកអ្នកដែលបាត់មុខមិនបានមកទទួលសេវា ត្រូវតាមគាត់មកទទួលយកថ្នាំព្យាជីវិតវិញ។

វន ណាវី


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ
1 នៅ សារ៉េត ប្រុស PLHIV បាត់ដំបង 068 266 263

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ
1 លោក វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ូ សានិត ប្រុស អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង មន្ទីរសុខាភិបាល បាត់ដំបង ០១២ ៩៣៥ ៣០១
2 លោក កែវ រទ្ធី ប្រុស PASP មន្ទីរសុខាភិបាល បាត់ដំបង ០១២ ៤៣០ ៨៤៩
3 លោក សាន ស៊ីណា ប្រុស CMA មន្ទីរសុខាភិបាល បាត់ដំបង ០៨៧ ២៤២ ៤៦៩
4 លោក ឈឺន សុវណ្ណា ប្រុស PASP មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បាត់ដំបង ០៩២ ៥៣០ ៧៨៦