ព័ត៌មានលម្អិត

យុទ្ធនាការកិច្ចគាំពារសង្គម (Social Forum)
បាត់ដំបង/បាត់ដំបង/បាត់ដំបង
14-Sep-2023
ដើម្បីសម្របសម្រួលនិងធ្វើការសហកាជាមួយមន្ទីរផែនការខេត្តបាត់ដំបង អាជ្ញាធ័រឃុំសង្កាត់​ ព្រមទាំងអង្គកាដៃគូរក្នុងការធ្វើបណ្ណ័សធម័ដល់បុគ្គលសេវាកំសាន្តទេសចរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រពន្ឋ័

ក្នុងថ្ងៃ ទី13-14/09/2023វេទិកាឌីហ្វុនប៉ាមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរផែនការខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ទាំង 10 នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនិងមានអង្គការដៃគូចូលរួមក្នុងការសម្របសម្រួល ក្រុមគោលដៅជា KPs,PLHIVក្នុងយុទ្ធនាការធ្វើបណ្ណ៌សមធម៌ដល់បុគ្គលបម្រើសេវាកម្សាន្តទេសចរណ៍នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ដោយបានផ្ដល់ប័ណ្ណដល់ក្រុម kp ចំនួន 216បណ្ណ័ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានប័ណ្ណយកទៅប្រើក្នុងសេវាសុខភាពសុខាភិបាល។

មិនមានអ្វីជាឧបសគ្គសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការធ្វើបាននេះឡើយ។

ព្រោះមានការសម្របសម្រួលពីឃុំសង្កាត់ក្នុងការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជូនក្រុមគោលដៅ។

ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយឃុំសង្កាត់ដើម្បីបានធ្វើប័ណ្ណសមធម៌ដល់KPs,PLHIVបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការបានបញ្ចាប់និងផ្សព្វផ្សាយដល់ kps ឱ្យបានមកទទួលបានសមធម៌នៅឃុំសង្កាត់ដែលពួកគាត់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន។

សុំឱ្យអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ជួយសម្របសម្រួលដល់KPsដែលពួកគាត់មិនមានលិខិតបញ្ជាក់ក្នុងការស្នាក់នៅភូមិឃុំបណ្ដោះអាសន្ននោះ។

វន ណាវី


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ
1 វន ណាវី ស្រី EW បាត់ដំបង 012 22 85 87

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ
1 លោក អ៉ីវ កុសល ប្រុស ប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្ត មន្ទីរផែនកាខេត្ត/ក្រុងបាត់ដំបង ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបង ០១២ ៧៧៣ ៩៨៩