ព័ត៌មានលម្អិត

យុទ្ធនាការកិច្ចគាំពារសង្គម (Social Forum)
សង្កាត់ស្វាយរៀង/ក្រុងស្វាយរៀង/ស្វាយរៀង
22-Sep-2023
បង្កើនការយល់ដឺងអំពីកិច្ចគាំពារសង្គម និងពិភាក្សាលើដំណើរការនៃកាទទួលបានកិច្ចគាំពារសមក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៏ និងក្រុមឈមមុខខ្ពស់PLHIV និងKPs

វេទិការឌីហ្វុនប៉ាមប្រចាំខេត្តស្វាយរៀង  បានសម្របសម្រួល ជាមួយសាលាសង្កាត់ស្វាយរៀង បានរៀបចំវេទិការ អំពីកិច្ចការពារសង្គម សម្រាប់សហគមន៏អ្នករស់នៅជាំួយមេរោគអេដស៏ និងក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ PLHIV និងKPs

        ​សមាសភាពវត្តមានអ្នកចូលរួម  លោក ទូច ធី ចៅសង្កាត់រងទី១  លោកវង  មុន្នី  អនុប្រធានមន្នីរផែនការខេត្តស្វាយរៀង  លោស្រី មុំ  ឆោមវរលក្ខ័ណ៏  អធិការរង អធិការក្រុងស្វាយរៀង   លោក  ឃុន  រត្តនា តំណាងអង្គារHACC  លោកស្រី​ អ៌ុក  សុម៉ាល័យ  ប្រធានហ្វុនប៉ាម  និងសហការី  លោក អំ ប៉ក់ ប្រធានក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម  ព្រមទាំំងសហគមន៏  PLHIV  និងKPs  ប្រមាណចំនួន  ៧០ នាក់។

មិនមានអ្វីជាឧបសគ្គលើដំណើការក្នុងកម្មវិធីនេះទេ

សូមមានកម្មវិធីវេទិការកិច្ចការគាំពារសង្គមបាន ៤ដងក្នុងមួយឆ្នាំ 

បង្កើនអ្នកចូលរួម  មួយវេទិការបានចំនួន១០០នាក់ឡើង

អ៊ុំ ប៉ក់


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ