ព័ត៌មានលម្អិត

យុទ្ធនាការកិច្ចគាំពារសង្គម (Social Forum)
បាសាក់/ស្រុកស្វាយជ្រំ/ស្វាយរៀង
20-Sep-2023
បង្កើនការយល់ដឺងជាអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៏និងក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់PLHIV និងKPsលើដំណើការនៃការទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៏និងក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ PLHIV និងKPs

វេទិការឌីហ្វុនប៉ាមប្រចាំខេត្តស្វាយរៀង  បានសម្របសម្រួលជាមួយសាលាឃុំ និងដែលមន្ទីរដែលពាក់ពន័្ធ  ក្បុងខេត្តស្វាយរៀង

          សមាសភាពអ្នកចូលរួម ចំនួន ៦០នាក់  អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគ អេដស៏  PLHIV  និងKPs 

អ្នកចូលរួម មួយចំនួនតូចមានកាយឺតយ៉ាវ

មានវេទិការកិច្ចគាំពារសង្គម  មួយត្រីមាសម្ដង

សូមអោយមានវេទិការកិច្ចគាំពាសង្គម មួយឆ្នាំអោយបាន ៤ដង  និងបង្កើនចំនួនអ្នកចូលរួម

អ៊ុំ ប៉ក់


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ