ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសឌីហ្វុនប៉ាម
ចំការមន/ភ្នំពេញ
11-Sep-2023
ពិនិត្យមើលការប្រមូលពត៏មានត្រឡប់ពី (CLM)និងរកដំណោះស្រាយ បញ្ហាដើម្បីបន្តដំណើរការអោយបានកាន់តែល្អប្រសើរ

នាព្រឹកថ្ងៃទី11 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2023 កញ្ញា នៅ ដាណេ ប្រធានក្រុមឌីហ្វុមប៉ាមភ្នំពេញបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសលើកទី3 ក្នុងគោលបំណង:ពិនិត្យមើលការប្រមូលពត៏មានត្រឡប់ពី CLM និងរកដំណោះស្រាយ បញ្ហាដើម្បីបន្តដំណើរការអោយបានកាន់តែល្អប្រសើរ  ប្រមូលពត៏មានត្រឡប់ពីកិច្ចគាំពារសង្គម ដែលមានសមាសភាពអ្នកចូលរួម 5នាក់ មានតំណាងEW តំណាងMSM តំណាងTG តំណាងPLHIVនិងតំណាងPWID/PWUD ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែល កញ្ញា នៅ ដាណេ ប្រធានក្រុមឌីហ្វុនប៉ាមបានសូមណូមពរដល់សមាជិកទាំងអស់ក្នុងការប្រមូលពតីមានត្រឡប់ពី CLM សូមអោយមានការកត់ត្រាតារាងអោយត្រឹនត្រូវពេញលេញហើយសូមអោយចំនួនដែលក្រុមគោលដៅបានឆ្លើយមានចាប់ពី15នាក់និងលើសពី15នាក់ តំណាងPWID/PWUD បានលើកឡើងថាសម្រាប់ក្រុមគាត់មិនបានទទួលប័ណ្ឌសមធម៏ទេហើយកការប្រមូលពត៏មានពី CLM ទាល់តែចុះទៅផ្ទាល់ភាគច្រើនគឺក្រុមគោលដៅគាត់មិនទូរស័ព្ទប្រើ ហើយតំណាងPLHIV បានលើកឡើងពីPLHIVដែលគាត់មិនមានឯកសារមិនទាន់មានការសម្រួលក្នុងការអោយបានទទួលប័ណ្ឌសមធម៏ តំណាងMSMនិងTG បានលើកឡើងពីបញ្ហាដែលក្រុមគោដៅទៅស្នើធ្វើប័ណ្ឌសមធម័នៅតាមសង្គាត់ សង្គាត់មួយចំនួនមានការរើសអើងក្រុមគាត់ហើយមិនសហការណ៍ហើយក្រុមគោលដៅខ្លះគាត់បានសំភាសន៍តែមិនទាន់បានទទួលប័ណ្ឌសមធម៏

តាមសង្គាត់ខ្លះគាត់រើសអើងមិនស្គាល់ក្រុមប្រឈមនិងមិនសហការណ៍ជាមួយអង្គការចឹងធ្វើអោយក្រុមគោលដៅគាត់ពិបាកក្នុងការទទួលបានប័ណ្ឌសមធម័

សូមណូមពរសូមអោយបន្ថែមសេវាសុខភាពគាំពារសង្គមព្រោះកន្លងមកអ្នកដែលមានប័ណ្ឌសមធម៏ ឬប័ណ្ឌ ប ស ស ភាគច្រើនគាត់ទៅអង្គុយរងចាំយូរមានមនុស្សច្រើនចឹងធ្វើអោយក្រុមប្រឈមមួយចំនួនគាត់មានប័ណ្ដតែមិនបានទទួលសេវាសុខភាពសង្គម

នៅ ដាណេ


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ