ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់គណៈកម្មាធិការនៃបណ្តាញ (Ex-Com)
ទន្លេបាសាក់/ចំការមន/ភ្នំពេញ
07-Jun-2023
១. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់បណ្តាញ ពិភាក្សាពីបញ្ហា/ឧបសគ្គ និងរកដំណោះស្រាយ ដើម្បីបន្តដំណើរការអោយបានល្អ និងកាន់ប្រសើរឡើង , ២. ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បណ្តាញ និងការអនុវត្ត ការតាមដានដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ , ៣. វាយតម្លៃពីតួនាទី/ភារកិច្ចរបស់សមជិកបណ្តាញ , ៤. រៀបចំ និងបង្កើតពីសកម្មភាពបន្ថែមរបស់បណ្តាញ

១.ចូលរួមប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស មន្ទីរសុខាភិបាល ចំនួន២ ដង

២.រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសឌីហ្វុនប៉ាម ភ្នំពេញ

៣.ចូលរួមប្រជុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៤.រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយសហគមន៍ CCC

៥.CLM 

១.ពិបាកប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ឬប្រចាំខែរបស់បណ្តាញ (បណ្តាញមិនមានស្សូមផ្ទាល់ខ្លួន)

២.សមាជិកម្នាក់មិនសូវសកម្មក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមតេលេក្រាម

៣.បណ្តាញមិនមានកិច្ចសហការណ៍ល្អជាមួយអង្គការរ៉ាក់ និងអាជ្ញាធ័រមូលដ្ឋាន

.បណ្តាញត្រូវមានទំរង់របាយការណ៏

.ការបញ្ចូលទិន្ន័យក្រុមគោលដៅរបស់បណ្តាញ

.ការបង្កើតផេតបណ្តាញសង្គម

.ការធ្វើករណីសិក្សារបស់ក្រុមគោលដៅ

.កិច្ចសហការជាមួយភូមិឃុំ

.ការប្រជុំតាមអនឡាយជាមួយសមាជិកបណ្តាញងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តការងា

បានស្នើរសុំកំព្យួទ័រអោយទៅសមាជិកបណ្តាញគឺលោកស្រីឡេងម៉ាឡាងាយស្រូលជួយការងារមួយចំនួនដែលបណ្តាញត្រូវអនុវត្តបន្ត

អ៊ុក សុម៉ាល័យ


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ
1 អ៊ុក សុម៉ាល័យ ស្រី EW National Coordinator of NEWN ភ្នំពេញ 096 368 1681
2 នៅ ដាណេ ស្រី EW ភ្នំពេញ 096 277 8227
3 សូ ម៉ាយូណង ស្រី NEWN ភ្នំពេញ 087 399 597
4 អ៊ុន វន្នី ស្រី NEWN បន្ទាយមានជ័យ 096 976 5484
5 Khun Rathana ប្រុស Secretariat Health Action Coordinating Committee (HACC) ភ្នំពេញ 017559566

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ