ព័ត៌មានលម្អិត

កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាម (Q-F/DFoNPAMs Meeting)
អូរអំបិល/សិរីសោភ័ណ/បន្ទាយមានជ័យ
30-Apr-2023
ដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងក្នុងការប្រមូលពត៌ត្រឡប់ពីសហគមន៍អោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

នៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2023 ប្រធានក្រុមឌីហ្វុនប៉ាមប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ  បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយស្តីអំពី ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី2(4,5,6)។ក្នុងគោលបំណង ធ្វើអោយប្រសើរឡើងក្នុងការប្រមូលពត៌មានត្រឡប់ពីសហគមន៍អោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ដែលមានសមាសភាព តំណាងទាំង5របស់ឌីហ្វុនប៉ាមប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងបណ្តាញស្ត្រីសហគមន៍ របស់ហ្វុនប៉ាម ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។   លោក កៅ សារឹទ្ធ  ប្រធានក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម  ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ  បានលើកឡើងថា  សម្រាប់ការ shar  link  គឺកំណត់ក្នុងមួយLink ចំនួនអ្នកចូលរួមឆ្លើយមានចំនួន235នាក់ក្នុងមួយLink។សូមសមាជិកទាំងអស់ខូលរួមshar  ទៅអោយក្រុមគោលដៅនៅក្នុងសហគមន៍អោយចូលរួមឆ្លើយ។  ហើយក្នុងសប្តាហ៍ថ្មី ក្នុងខែថ្មីនេះ លោក កៅ សារឹទ្ធ ជាប្រធានក្រុមឌីហ្វុនប៉ាមតំណាងTG នឹងទម្លាក់ link នៅចំនួន3 គឺ link ទីមួយ កិច្ចគាំពារសង្គម link ទីពីរ គឺ ការម៉ាក់ងាយ និងរើសអើង Link ទីបី គឺ ការថែទាំ។ហើយក៍មានការបង្រៀន និងពន្យល់អំពី ការចុច និងshar  link ទៅក្រុមគោលដៅ ដល់សមាជិកថ្មី ដែលមិនទាន់នឹងចេះប្រើប្រាស់ Linkទាំងនោះ ។ជាចុងក្រោយក៍មានការសំណូមពរដល់សមាជិកទាំងអស់ សូមអោយជួយshar ទៅដល់ក្រុមគោលដៅរឺចុះជួបក្រុមគោលដៅផ្ទាល់ ដើម្បីអោយlinkរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

កៅ សារិទ្ធ


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ