ព័ត៌មានលម្អិត

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសសុខាភិបាល(ProTWG-H)ប្រចាំខែមិនាឆ្នាំ2023
សិរីសោភ័ណ/បន្ទាយមានជ័យ
27-Mar-2023
ដើម្បីពិភាក្សាក្រែប្រែនូវរបៀបវារះចាស់ ទប់ស្កាត់នៃការរីរាលដាលនៃមេរោគអេដស៍ និងលុបបំបាត់នៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី27ខែមិនាឆ្នាំ2023ប្រធានក្រុមឌីហ្វុនប៉ាមប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចូលរួមប្រជុំជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ តាមរយះប្រព័ន្ធZOOM។អំពីកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសសុខាភិបាល(ProTWG-H)ប្រចាំខែមិនាឆ្នាំ2023។ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីពិភាក្សាកែប្រែនូវរបៀបវារះចាស់ ទប់ស្កាត់នៃការីរាលដាលនៃមេរោគអេដស៍ និងលុបបំបាត់នៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា។  មានការចូលរួមអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជា ឯកឧត្តម ឡេ ចាន់សង្វាត ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល ODទាំង5 អង្គការ រ៉ាក់ MHSS  MC  CHAI  C&MA  CRS  Marie  Stopes IOM  PSI WVIC  SEVA  Foundation  MOPOTSYO  PDM  Inpact Cambodia  HAC   អង្គការ ទឹកភ្លៀងកម្ពុជា ប្រធានក្រុមឌីហ្វុនប៉ាម បណ្តាញស្ត្រី។

យ៉េង ចាន់ណា


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ
1 ប៊ុត សារ៉ន ស្រី EW ស្វាយរៀង 081 994 477
2 ប៊ុត សារ៉ន ស្រី EW ស្វាយរៀង 081 994 477

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ