ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រជុំត្រីមាសរបស់បណ្តាញចតុមុខ
ទន្លេបាសាក់/ចំការមន/ភ្នំពេញ
23-Mar-2023
បច្ចុប្បន្នភាពរបស់បណ្តាញនិងផែនការបន្ទាប់

- អ្នកសម្របសម្រួល BC បានប្រមូលសកម្មភាពធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំខាន់ៗ និងឬលទ្ធផលនៃចំណុចបង្គោល និងសមាជិក BC នៅក្នុង Q 03 នៃឆ្នាំ 2023។
 - BC ត្រូវបានបំផុសគំនិតអំពីផែនការការងារឆ្នាំ 2023 ដើម្បីបង្កើតផែនការការងាររបស់ BC ក្នុងឆ្នាំ 2023 ក្នុងចំណោមអតីតសមាជិក com ។
 - អ្នកសម្របសម្រួល BC នឹងធ្វើការតម្រង់ទិសអំពី CLM និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ BC, HACAC និង FonPMs សមាជិកថ្មីរបស់ Excom ដែល BC ទើបតែបានតែងតាំងកាលពីខែមុន។
 - ដើម្បីបង្កើនតួនាទីរបស់ក្រុមការងារ BC ក្នុងការគាំទ្រលើការអនុវត្តផែនការការងារឆ្នាំ 2023 ជាមួយ HACC និង CLM ក្នុងកម្រិតសហគមន៍ជាមួយនឹងមនុស្សបង្គោល BC និងគម្រោង BC ជាមួយបណ្តាញថែទាំសុខភាព AIDs
 - ក្រុមការងារ BC នឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីរបៀបអនុវត្តផែនការការងារក្នុងផលប៉ះពាល់ល្អ និងវិធីអន្តរាគមន៍សម្រាប់សហគមន៍ LGBT និងគម្រោង IFES ដែល BC ទើបតែចូលរួមសំណើនៅដើមឆ្នាំ 2023 ។

  1. មិនទាន់ជ្រើសរើសបានគណកម្មាធិការថ្មី
  2. គណះកម្មាធិការនៅភ្នំពេញមិនមានពេលចូលរួម។
  3. ជនបង្គោលបណ្តាញជា OW របស់អង្កការ ពិបាកធ្វើការដែលមានតួនាទី02 

1. ក្រុមការងារ BC បានសម្រេចចិត្តបង្កើតប្រអប់សង្គ្រោះដើម្បីជួយអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅ SHV ដែលវិជ្ជមាន និងឈឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។
 2. ធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Excom ថ្មីនៅក្នុងទំព័រ Facebook និងកំណត់ពេលវេលាក្នុងការសម្ភាសន៍។
 3. គម្រោងបណ្តាញថែទាំសុខភាព AIDs កំពុងបន្តគាំទ្រអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ 2023។
 4. ក្រុមការងារ BC ស្នើឱ្យដំណើរការគណនីធនាគារ BC ម្តងទៀត ក្នុងករណីគម្រោងមួយចំនួនដែលត្រូវការគណនីធនាគារ។
 5. ធ្វើការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ BC Excom ដើម្បីចែករំលែកការស្ទង់មតិ CLM Links នៅក្នុងសហគមន៍។

យ៉េង ចាន់ណា


បញ្ជី វត្តមាន៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ
1 ឈុន មុនី ស្រី BC ព្រះសីហនុ O16 625 240
2 គង់ ប៊ុនថន​ ប្រុស MSM National Coordinator of BC ភ្នំពេញ O92 445 186
3 ឈុន មុនី ស្រី BC ព្រះសីហនុ O16 625 240

អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ៖

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តំណាង ស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ
1 ដួង វ៉ាន់ថា ប្រុស BC Exxon BC Take +855 98 442 065